Optimistic Application

optimistic 2
optimistic 1

Optimistic Application သည် Human Resource Management နှင့် သက်ဆိုင်သော Application တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Optimistic Application တွင် ပါဝင်သော Feature များမှာ Employee Management Feature ၊ Time Attendance Feature ၊ Time Off Feature ၊ Payroll Feature နှင့် Announcement Feature တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ ၀န်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု(Employee Management Feature) – ၀န်ထမ်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

၂။ Time Attendance Feature – ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် Optimistic Mobile Application မှ GPS ဖွင့်ပြီး Check in/Out လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Overtime နှင့်ပတ်သက်ပြီး Request လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်လုပ်ချိန် Work Schedule တွေအတွက် ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။   

၃။ Time Off Feature – ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် Optimistic Application မှတဆင့် ခွင့်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းယူထားသော  ခွင့်ရက်များကို အလွယ်တကူပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

၄။ Payroll Feature – HR များသည် ဝန်ထမ်းများ၏ Payroll Process များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများလည်း သူတို့၏ Payslip များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၅။ Announcement Feature – HR  များသည် ရုံးတွင်းကြေညာချက်များကို Optimistic Application တွင် ကြေညာနိုင်ပါတယ်။